Opće ugovorne odredbe

(u daljnjem tekstu: „Pravilnik”) >Opće ugovorne odredbe
 
I. OPĆE INFORMACIJE
 1. „Program za sakupljanje dodatnih bodova“ organizira (u daljnjem tekstu: „Program”)  Robert Bosch d.o.o. (matični broj: 0269131, sjedište: Ulica Kneza Branimira 22, 10040 Zagreb, – u daljnjem tekstu: „Organizator“).
 2. Program započinje 1. kolovoza 2015. godine i traje do opoziva u skladu s uvjetima određenim u točki VI. Pravilnika.
 
II. SUDJELOVANJE U PROGRAMU
 1. U Programu mogu sudjelovati isključivo gospodarski subjekti (fizičke ili pravne osobe) koji imaju registriranu poslovnu djelatnost u Republici Hrvatskoj, a koja uključuje popravak i održavanje vozila bilo koje marke i dimenzija te u tom svojstvu kupuju proizvode opisane u točki III. Pravilnika (u daljnjem tekstu: „Radionice”).
 2. Sudjelovanje u programu valjano je ako osoba ovlaštena za zastupanje Radionice registrira Radionicu unosom točnih i istinitih podataka na web-stranici www.extra-nagrade.hr (u daljnjem tekstu: „web-stranica”), odobri obradu upisanih osobnih podataka, odnosno izjavi da prihvaća Pravilnik te da će se ga Radionica pridržavati.
 3. Radionica može aktivirati svoju registraciju klikom na link u e-mail poruci poslanoj na adresu koja je upisana prilikom registracije. Za izvršenje registracije vremenski je rok 3 mjeseca od početka registracijskog postupka.
 4. Ako dođe do izmjena osobnih podataka Radionice, Radionica je obvezna prijaviti promjene Organizatoru putem web-stranice. Organizator ne preuzima odgovornost ako zbog vlastitog propusta Radionica ne može sudjelovati u Programu, ne može zatražiti izračun bodova ili joj se poklon ne može dostaviti.
 5. Otvaranjem i registriranjem računa Radionica prihvaća uvjete sudjelovanja.
 
III. TOČKE PROGRAMA
 1. Program se odnosi na kupnju „Bosch“ dijelova za vozila putem veletrgovaca što omogućuje sakupljanje bodova, ne uključujući dijagnostičke alate, akumulatore i dijelove potrebne za dizelske motore (u daljnjem tekstu: „Proizvodi”). Popis Proizvoda kupnjom kojih možete sakupljati bodove u ovome Programu bit će objavljen na web-stranici. Organizator za vrijeme trajanja Programa pridržava pravo na izmjenu asortimana Proizvoda, kategorije s pomoću kojih je sakupljanje bodova moguće, uz napomenu da je obvezan 30 dana prije nastanka promjena o tome na web-stranici dati obavijest.
 2. Radionice koje sudjeluju u Programu kupnjom Proizvoda ostvaruju bodove (u daljnjem tekstu: „Bodovi”), koji se evidentiraju na računu u programu. Sudjelovanje u Programu je besplatno. Nitko ne može biti primljen za sudjelovanje u Programu osim u skladu s odredbama ovog Pravilnika
 3. Za sakupljanje bodova Radionica treba odrezati EAN bar kod koji se nalazi na ambalaži „Bosch“ proizvoda i treba ga poslati korisničkoj podršci Programa: Robert Bosch d.o.o. Ulica Kneza Branimira 22, 10040 Zagreb, Odjel Autoopreme / extra, uz priloženu tiskanicu ispunjenu na odgovarajući način za vraćanje EAN bar kodova. Tiskanica se može preuzeti s web-stranice www.extra-nagrade.hr. Preporučujemo Radionici da sačuva jedan primjerak poslane tiskanice. EAN bar kodovi poslani bez tiskanice ispunjene na odgovarajući način neće biti evidentirani na računu Radionice niti će biti vraćeni pošiljatelju.
 4. Napomena glede slanja EAN bar koda s Bosch BEX proizvoda (Back-in-Box): Radionica je dužna prilikom rezanja EAN bar kodas BEX proizvoda slijediti pravilnu proceduru rezanja koda. Na kutiji mora ostati neoštećen i neodrezan, te jasno vidljiv Boschev trinaestoznamenkasti narudžbeni broj. Izrezuje se samo EAN bar kod. U protivnom, Radionica neće biti u mogućnosti vratiti proizvod i ostvariti pravo na povrat kaucije.
 5. Radionica je odgovorna za ispunjavanje pravnih obveza koje ima prema Distributeru proizvoda. Rješavanje jamstvenih i garancijskih zahtjeva u vezi s Proizvodima također je zadatak Radionice. Kako bi izbjegla gubitak prava, Radionica treba provjeriti sukladnost proizvoda prije izrezivanja i slanja bar koda Organizatoru. Organizator ne preuzima odgovornost ako distributer na temelju jamstvenog ili garancijskog zahtjeva odbije preuzeti proizvod iz razloga što je izrezan EAN bar kod ili je na neki drugi način oštećena ambalaža.
 6. Slanje EAN bar koda i tiskanice Organizatoru odgovornost je Radionice. Naša je preporuka slanje EAN bar koda i tiskanice putem preporučene pošiljke. Ako Organizator ne zaprimi pošiljku, Bodovi se neće evidentirati. Organizator ne preuzima odgovornost ni za kakvu štetu koja tako nastane pošiljatelju.
 7. Broj Bodova koji se ostvaruje kupnjom nekog Proizvoda objavljuje se na web-stranici. Vrijednost Bodova može se mijenjati s vremena na vrijeme. U slučaju promjena kod određivanja vrijednosti Bodova mjerodavna je vrijednost Proizvoda u trenutku predaje pošiljke EAN kodava na pošti(pečat).
 8. Radionice mogu osvojiti dodatne Bodove u okviru specijalnih promotivnih programa. Na specijalne promotivne programe unutar Programa odnose se posebna pravila, za čije je jednostrano određenje ovlašten Organizator te se ona objavljuju na web-stranici.
 9. Ako Radionica primijeti da su Bodovi pogrešno obračunati ili je pogrešan saldo, treba predati pisanu žalbu na info@extra-nagrade.hr mail adresu najkasnije u roku od 30 dana od objavljivanja pogrešnog salda na web-stranici. Organizator zadržava pravo odbijanja ispravka broja Bodova ako žalba ne bude predana u naprijed navedenom vremenskom roku.
 1. Organizator zadržava pravo uskraćivanja evidentiranja Bodova ako:
  1. 1. su Bodovi iz bilo kojeg razloga pogrešno obračunati,
  2. 2. Radionica iz bilo kojeg razloga odustane od kupnje Proizvoda na temelju kojeg je u Programu ostvarila      Bodove.
  3. 3. prilikom kupnje Proizvoda Radionica prekrši ugovor koji je sklopila s distributerom.
  4. 4. Radionica odustane iz bilo kojeg razloga od sudjelovanja u Programu.
 2. Bodovi se mogu oduzeti s računa Radionice bilo kada tijekom Programa u skladu s odredbama ovog Pravilnika. Ako je broj bodova na računu Radionice manji od broja bodova koje je potrebno oduzeti kao zamjenu za odabrani Poklon, Organizator je ovlašten obrisati narudžbu primljenu od Radionice, a koja se odnosi na Poklone. Organizator je ovlašten Radionicu isključiti iz Programa ukoliko tijekom tri mjeseca ne ostvari dovoljan broj Bodova koji se mogu zamijeniti za Poklon.
 3. U skladu s trenutnim stanjem tehnologije nije moguće jamčiti da će podatkovna komunikacija putem interneta biti bez grešaka i/ii svakodnevno dostupna. Organizatori stoga nisu odgovorni niti za stalnu i neprekidnu dostupnost stranice info@extra-nagrade.hr niti za tehničke ili elektroničke greške koje su izvan kontrole Organizatora i Operatera sustava kojeg je angažirao Organizator, posebice uključujući mogućnost odgode obrade ili prihvata narudžbe Poklona zbog problema u prijenosu podataka.
 
IV. NAGRAĐIVANJE I IZDAVANJE POKLONA
 1. Radionica može svoje Bodove zamijeniti za poklone za koje se uvijek važeći popis može pronaći na web-stranici (u daljnjem tekstu: „Pokloni”). Organizator zadržava pravo bilo kada izmijeniti popis Poklona uz napomenu da će obavijest o navedenom objaviti na web-stranici.
 2. Radionica će pravo na Poklon steći kad sakupi broj Bodova potreban za određeni Poklon i preda odgovarajuću narudžbu na web-stranici. Za dobivanje Poklona – ako se ne sakupi potreban broj bodova za predavanje narudžbe – ne može se prihvatiti plaćanje u gotovini, ni djelomično ni u potpunosti.
 3. Vremenski rok Bodova ističe i oni gube svoju vrijednost 31. prosinca naredne godine nakon što se evidentiraju. Prema Pravilniku na dan prestanka Programa svaki bod gubi svoju vrijednost bez obzira na to kada je bio evidentiran na računu Radionice.
 4. Prilikom predavanja narudžbe koja se odnosi na Poklone Bodovi iskorišteni za Poklon automatski se oduzimaju s računa Radionice.
 5. Ako naručeni Poklon nije dostupan iz bilo kojeg razloga, o tome će Organizator bez odgode obavijestiti Radionicu te ponuditi neki drugi Poklon iste naravi i iste bodovne vrijednosti. Ako Radionica ne prihvati alternativni Poklon, narudžba se briše te se neiskorišteni Bodovi evidentiraju na računu Radionice najkasnije u roku od dvadeset i jednog (21) radnog dana nakon što je Organizator obavijestio Radionicu o tome da Poklon nije dostupan.
 6. Nakon narudžbe Radionica prima automatski potvrdni e-mail. Operater sustava kojega je angažirao Organizator bez odgode pregledava sve relevantne podatke i dostupnost Poklona. Ako Poklon nije dostupan, Operater sustava kontaktira Radionicu.
 7. O dostavi Poklona putem pošte ili kurirske službe pobrinut će se Organizator o svom trošku. Dostava će se izvršiti na adresu Radionice registriranoj na web-stranici u roku od trideset 30 radnih dana od predavanja narudžbe.
 8. Ako dostava Poklona bude neuspješna nakon dva pokušaja temeljem odgovornosti Radionice, ona će izgubiti pravo na Poklon. U tom slučaju Bodovi iskorišteni za Poklon neće biti ponovno registrirani na računu Radionice.
 9. Poklon se ne može zamijeniti za gotovinu.
 10. Radionica ne može svoje pravo na Poklon prenijeti na treću osobu.
 11. Pravo vlasništva nad Poklonom prelazi na Radionicu njegovom predajom Radionici.
 12. Ako se pojavi bilo kakva sumnja o tome je li Radionica registrirala točne podatke na web-stranici ili u vezi s obračunom Bodova, Organizator je ovlašten za obustavljanje isporuke Poklona dok se ne raščisti sumnja ili se ne riješe dvojbe. Razdoblje obustave ne uračunava se u vremenski rok od trideset (30) radnih dana koji se odnosi na dostavu već naručenih Poklona.
 13. Organizator zadržava pravo odbiti isporuku Poklona koji su ponuđeni u okviru Programa ako je Radionica ili su osobe koje su ovlaštene za preuzimanje Poklona u ime Radionice na bilo koji način prekršile Pravilnik ili na bilo koji način ne udovoljavaju zahtjevima u njemu navedenima.
 14. Garancijski ili jamstveni zahtjev u vezi s bilo kojim Poklonom upućuju se kako je navedeno u garancijskom ili jamstvenom listu.
 
V. ODUSTAJANJE ILI ISKLJUČENJE IZ PROGRAMA
 1. Radionica je ovlaštena bilo kada odustati od sudjelovanja u  Programu  slanjem pravovremene obavijesti na info@extra-nagrade.hr nakon kojeg će Organizator poduzeti pokretanje postupka brisanja računa Radionice na web stranici.
 2. Organizator može isključiti Radionicu iz Programa u sljedećim slučajevima:
  1. 1.  Ako Radionica nije aktivirala svoj račun na web-stranici u roku od 3 mjeseca nakon početka registracije.
  2. 2.  Ako na računu Radionice registriranom na web-stranici nije evidentiran bod u roku od 12 mjeseci od otvaranja računa/registracije na web-stranici.
  3. 3.  Ako se ispostavi da se Radionica na web-stranici registrirala s lažnim podacima.
  4. 4.  Ako se ispostavi da Radionica na temelju točke II. 1. i II 2. Pravilnika nije imala pravo sudjelovati u Programu.
  5. 5.  Ako Radionica koja sudjeluje u Programu krši Pravilnik ili ugovor koji je sklopila s distributerom Proizvoda,      odnosno pravne propise u vezi s tim.
  6. 6.  U slučaju navedenom u točki III. 10. Pravilnika, osim ako je za pogrešno evidentiranje bodova odgovoran Organizator.
  7. 7.  Ako je neuspješan postupak provjere naveden u točki V. 4. Pravilnika.
  8. 8.  Ako Radionica ili fizička osoba s njome povezana, povuče dozvolu koja se odnosi na obradu podataka u okviru Programa ili zatraži brisanje svojih podataka.
 3. U slučaju isključenja iz Programa Radionica automatski gubi sve stečene Bodove i odmah se brišu sve još neizvršene narudžbe koje se odnose na Poklone. U slučaju isključenja Radionice – osim u slučaju određenom u točki V.2.8. – Organizator zadržava pravo potraživanja svih isporučenih Poklona ili njihovu novčanu protuvrijednost.
 4. Zastupnici ili nalogoprimci Organizatora ovlašteni su tijekom Programa bilo kada provjeravati vrši li Radionica stvarno poslovnu djelatnost određenu u točki II. 1. Pravilnika. Ako se prilikom provjere utvrdi da Radionica ne vrši poslovne djelatnosti određene u točki II 1. Pravilnika (npr. na registriranoj adresi ne postoji aktivna Radionica), Organizator je ovlašten na temelju točke V. Pravilnika isključiti Radionicu iz Programa.
 
VI. ZAVRŠETAK PROGRAMA
 1. Organizator je bilo kada ovlašten objaviti završetak Programa objavom na web-stranici.
 2. Program završava u vremenskom roku određenom u obavijesti Organizatora, no to razdoblje ne može biti kraće od 3 mjeseca od objave obavijesti ili u opravdanom slučaju, bez poštivanja navedenog roka, uz razumno uzimanje u obzir interesa Radionica.
 3. Nakon istaknute obavijesti nije više moguće registrirati se u Programu. S narudžbama Proizvoda koje su predane nakon zadnjeg dana mjeseca u kojem je Organizator objavio završetak Programa više se ne ostvaruju Bodovi u Programu.
 4. Na dan završetka Programa koji je određen u obavijesti svi do tada neiskorišteni Bodovi gube svoju vrijednost, nije ih više moguće zamijeniti za Poklone te Radionica ne može zatražiti njihovu protuvrijednost ni na koji drugi način.
 5. Nakon završetka Programa Poklone može naručiti isključivo Radionica kojoj su evidentirani Bodovi na računu nakon istaknute obavijesti o završetku Programa prema točki IV. 5 Pravilnika. U tom slučaju navedena Radionica treba predati narudžbu za Poklon u roku od 7 dana od obavijesti o evidentiranju bodova, u suprotnom gubi Bodove u skladu s točkom VI. 4.
 
VII. OBRADA OSOBNIH PODATAKA
 1. Organizator će obrađivati osobne podatke vlasnika, odnosno zastupnika Radionice u mjeri i u vremenskom roku potrebnom u svrhu rada i postizanja ciljeva Programa. Organizator primjenjuje trenutno važeće propise o zaštiti osobnih podataka.
 2. Davanje je osobnih podataka dobrovoljno, ali i neophodno za sudjelovanje u Programu. Osobe koje su dale svoje osobne podatke imaju pravo zatražiti obavijest o obrađenim podacima, odnosno mogu zatražiti korekciju ili njihovo brisanje sve sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka. Ako se zatraži brisanje obrađenih podataka, Organizator zadržava pravo isključenja Radionice iz Programa.
 
VIII. ZAVRŠNE ODREDBE
 1. Ovaj Pravilnik dostupan je i može se pročitati u sjedištu Organizatora, odnosno na web-stranici www.extra-nagrade.hr .
 2. Organizator zadržava pravo izmjene Pravilnika. Organizator će izmjene objaviti na isti način kao i Pravilnik. Izmjene Pravilnika stupaju na snagu s danom objave na web-stranici www.extra-nagrade.hr.
 3. U slučajevima koji nisu regulirani Pravilnikom mjerodavne su odredbe hrvatskih pravnih propisa. Za rješavanje svih sporova vezano za sudjelovanje u Programu i svih sporova koji mogu proizaći iz tog sustava, nadležan je sud Republike Hrvatske. Svi su pravni odnosi između Organizatora i Radionice podložni isključivo zakonima Republike Hrvatske, isključujući propise o sukobu zakona i konvencije UN-a o ugovorima u međunarodnoj prodaji robe (CISG).
 4. Ovaj Pravilnik stupa na snagu objavom na web-stranici www.extra-nagrade.hr